Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ WWW.PROPOBOS.GR

Α. Όροι Χρήσης

1. Πληροφορίες ηλεκτρονικού καταστήματος:

Το WWW.PROPOBOS.GR είναι ο «Δικτυακός τόπος» και το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα» έκθεσης και διάθεσης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου, το οποίο ανήκει στην ελληνική επιχείρηση ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ ΙΚΕ με διακριτικό τίτλο «Εκδόσεις Προπομπός.», που εδρεύει στην οδό 28ης Οκτωβρίου (πρώην Πατησίων) 53, Τ.Κ. 10433, Αθήνα, στην Ελλάδα, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 000157784001000.
Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος μας και η πραγματοποίηση των αγορών σας μέσω αυτού, καθορίζονται και διέπονται από τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις. Πριν εισέλθετε και χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, www.propobos.gr, διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει και ότι συμφωνείτε με τους εν λόγω όρους, κανόνες, δηλώσεις και προϋποθέσεις, καθόσον η περαιτέρω χρήση και περιήγηση σας στην ιστοσελίδα www.propobos.gr, συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση σας και αποδοχή τους.

2. Γενικοί όροι

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης και Συναλλαγών και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου και αγοράς των προϊόντων/ υπηρεσιών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος (εφεξής οι «Όροι Χρήσης» ή οι «Γενικοί Όροι Χρήσης».
Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους ‘Όρους Χρήσης και Συναλλαγών και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας σας με οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης, οφείλετε να μην προβείτε σε καμία ενέργεια τόσο στο δικτυακό μας τόπο όσο και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησης σας σε αυτό. Οποιαδήποτε ωστόσο ενέργεια σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, όπως ενδεικτικά η περιήγησή σας σε αυτό, η εγγραφή σας στο newsletter της επιχείρηση μας, ή η αγορά προϊόντων μας, λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης και Συναλλαγών.

Οι εκδόσεις Προπομπός διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν μονομερώς ή να αλλάζουν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.propobos.gr ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη σχετική ενημέρωση των χρηστών. Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Οι εκδόσεις Προπομπός ενημερώνουν τους χρήστες μέσω της παρούσας ιστοσελίδας για οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους των συναλλαγών. Η οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή δεν ισχύει και δεν επηρεάζει ήδη τοποθετημένες προς εκτέλεση παραγγελίες. Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας και των συναλλαγών, που διενεργούνται μέσω αυτής, δεν θίγουν διατάξεις αναγκαστικού δικαίου. Οι συμβάσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα, την οποία δηλώνετε ότι κατανοείτε (γραφή και ανάγνωση). Απαγορεύεται η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από ανηλίκους ή από άτομα, που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου από εσάς και οποιαδήποτε συναλλαγή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, γίνεται με δική σας αποκλειστικά ευθύνη.

3. Περιορισμός ευθύνης

Οι Εκδόσεις Προπομπός ουδεμία ευθύνη φέρουν για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης της Ιστοσελίδας καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο. Το ηλεκτρονικό κατάστημα των Εκδόσεων Προπομπός δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στoν χρήστη κατά τη διάρκεια της πρόσβασης στην ιστοσελίδα www.propobos.gr λόγω μη συμβατότητας της δικής τους υποδομής με τη δομή του δικτυακού τόπου. Ο παρών διαδικτυακός τόπος έχει τη δυνατότητα να εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, οπότε, οι Εκδόσεις Προπομπός δεν φέρουν καμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων καθώς και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών όπως και για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη που τυχόν προκύψει από τη χρήση τους, κατά τη στιγμή που ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με αποκλειστικά δική του επιλογή και ευθύνη

4. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου του δικτυακού τόπου www.propobos.gr ανήκουν αποκλειστικά στις εκδόσεις Προπομπός και στους δημιουργούς της. Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία των Εκδόσεων Προπομπός και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία έχουμε λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εμε βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό ιδιοκτήτη του ηλεκτρονικού καταστήματος.
Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν επικοινωνίας και έγγραφης αδειοδότησης και συναίνεσης των Εκδόσεων Προπομπός. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα αποτελούν περιουσιακά στοιχεία των Εκδόσεων Προπομπός. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

5. Ασφάλεια

Οι Εκδόσεις Προπομπός ενημερώνουν ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών και προμηθευτών της σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, GDPR) όπως ισχύει.
Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας www.propobos.gr πρέπει να παρέχει στις εκδόσεις Προπομπός ορισμένα προσωπικά στοιχεία για την διευκόλυνση της αποστολής πληροφοριών και παραγγελιών, όπως: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail κ.ά.. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιούνται μόνο για την έκδοση παραστατικών. Η ενημέρωση των επισκεπτών για νέα προϊόντα και δραστηριότητες θα πραγματοποιείτε μόνο εφόσον το επιθυμεί ο χρήστης. Επιπλέον, για την έκδοση τιμολογίου ο χρήστης θα πρέπει να παρέχει τα φορολογικά του στοιχεία.

Οι εκδόσεις Προπομπός δεσμεύονται να μην παραχωρήσουν τα στοιχεία αυτά σε τρίτους, εκτός αν ζητηθούν από Δημόσια Αρχή ή δικαστήριο όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία Οι εκδόσεις Προπομπός θα αποθηκεύουν και θα χρησιμοποιούν τα δεδομένα σας κατά την επικοινωνία μαζί μας μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας του site. Ως εκ τούτου διαβιβάζετε τα δεδομένα σας σε εμάς για το σκοπό αυτό.
Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email: propobos@propobos.gr ή στα τηλέφωνα των εκδόσεων 2105245264, 2105245246.

• Διατηρούμε τις πληροφορίες σας ασφαλείς

Θέλοντας να έχετε συνεχή εμπιστοσύνη σε εμάς και στα προϊόντα μας και έτσι έχουμε δημιουργήσει εύλογες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για τη διασφάλιση και προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Κατ’ επέκταση έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε την τήρηση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας.
Δυστυχώς όμως καμία μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου ή οποιουδήποτε ασύρματου δικτύου δεν μπορεί να εγγυηθεί 100% ασφάλεια. Ως αποτέλεσμα, αν και προσπαθούμε να προστατέψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, αναγνωρίζετε ότι: υπάρχουν περιορισμοί της ασφάλειας και του απορρήτου του Διαδικτύου, οι οποίοι είναι πέρα από τον έλεγχό μας. Επίσης, δεν είναι εγγυημένη η ασφάλεια, η ακεραιότητα και το απόρρητο οποιασδήποτε πληροφορίας και δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ εσάς και εμάς μέσω της ιστοσελίδας μας.

6. Cookies

H ιστοσελίδα www.propobos.gr χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και καλύτερης λειτουργίας των προσφερόμενων υπηρεσιών της. Τα cookies είναι μικρά αρχεία τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας στην ιστοσελίδα μας να λειτουργεί απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες όπως να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες άμεσα και απρόσκοπτα.

Τηλέφωνο:+30 210 5245264
Fax: +30 210 5245246
28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), 53
104 33, Αθήνα
X